On the
GREEN WAY

System wsparcia dla farm wiatrowych na Bałtyku

W Polsce, pomimo wydawania od kilku lat pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp oraz pomimo istniejącego wsparcia dla instalacji OZE, do tej pory nie uruchomiono farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Sytuację ma zmienić odrębny system wsparcia, dedykowany wyłącznie instalacjom służącym do produkcji energii elektrycznej z energii wiatru na morzu.

Projektowane przepisy przewidują dwufazowy model systemu wsparcia, umożliwiający znaczące przyspieszenie procesu inwestycyjnego farm wiatrowych planowanych na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

W obu fazach systemu wsparcia, wytwórcy ubiegać się będą o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną energii a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu.

Początkowo wsparcie będzie przyznawane na wniosek wytwórcy w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Na tym etapie wsparcie otrzymają farmy o całkowitej mocy do 5,9 GW. O pierwszeństwie przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda decydować będzie kolejność złożenia kompletnych wniosków. Udział w tej fazie możliwy jest dla projektów o najwyższym poziomie zaawansowania procesu inwestycyjnego.

Następnie po 30 czerwca 2021 r. wsparcie przyznawane będzie w formule konkurencyjnych aukcji. Aukcje rozliczane będą według ceny z oferty (ang. pay as bid), a wygraną ofertą będzie ta z najniższą ceną.  Aukcje po 2,5 GW mocy mają być przeprowadzone w latach 2025 i 2027.

Wszyscy wytwórcy, którzy zamierzają przystąpić do aukcji, będą musieli przejść przez proces prekwalifikacji. Proces prekwalifikacji polegać będzie na złożeniu przez wytwórcę lub jego reprezentanta wniosku o dopuszczenie do udziału w systemie aukcyjnym wraz z oryginałem lub poświadczoną kopią dokumentów określonych w ustawie, w tym m.in. promesy przyłączenia albo umowy o przyłączenie, ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej morskiej farmy wiatrowej, prawomocnego pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji budowy morskiej farmy wiatrowej oraz planu łańcucha dostaw materiałów i usług. Na podstawie wniosku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydawać będzie zaświadczenie o możliwości udziału w aukcji.

Obietnica 25 lat wsparcia oznacza, że czeka nas okres szybkiego rozwoju polskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Omówione powyżej przepisy przejdą jednak jeszcze pełną procedurę ustawodawczą. Na poznanie ich końcowego kształtu oczekują liczni polscy i skandynawscy przedsiębiorcy działający w tym sektorze.

Paweł Nowak
Radca prawny / Partner Kancelaria PNP