On the
GREEN WAY

Zmiany klimatu zmieniają naszą codzienność

Skutki zmian klimatycznych nie dotyczą dalekiej przyszłości, doświadczamy ich już teraz. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i ambitne działania za rzecz zwiększania efektywności energetycznej są konieczne, jednak musimy też przygotować i dostosować nasze otoczenie do zmian, które zachodzą już dziś.

Prognozy dla Polski

Według portalu naukaoklimacie.pl prognozy dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przewidują częstsze ekstrema temperatury, większą intensywność opadów, a co za tym idzie częstsze powodzie, liczniejsze i bardziej intensywne huragany, a także częstsze susze. Ponadto w przypadku Polski zmiany klimatyczne będą miały negatywny wpływ na gospodarkę wodną, ponieważ Polska ma stosunkowo niewielkie zasoby wody.

Zmiany na każdym kroku

Infrastruktura, miasta i nasze domy powstałe kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu nie były projektowane do użytkowania w takich warunkach. Nie zmienimy ich z dnia na dzień, ale już dziś musimy uwzględniać perspektywę klimatyczną w nowych planach zagospodarowania i przyszłych inwestycjach, a także przy wszelkich pracach renowacyjnych i remontowych przeprowadzanych w funkcjonujących już obiektach.

Zapewne klimatyzacja stanie się standardowym elementem w budynkach, w których dotąd nie była instalowana, zmienią się standardy w budownictwie, a w planowaniu przestrzeni miejskiej trzeba uwzględnić zwiększone ryzyko powodziowe – począwszy od dużych projektów inwestycyjnych po decyzje o odpowiednich nasadzeniach zmniejszających spływ powierzchniowy wód i podnoszących retencję.

W rolnictwie też dużo się zmieni, wydłuży się też okres wegetacji, pojawią się nowe uprawy, ale rolnicy będą się zmagać z suszami.

Energia

Zmiany klimatyczne dotkną każdy obszar sektora energetycznego: produkcję, dystrybucję i zużycie.

Wyższe temperatury oznaczają mniejsze zapotrzebowanie na energię grzewczą w zimie, a latem większy pobór energii do instalacji chłodniczych.

Huragany, a nawet trąby powietrzne, dotąd incydentalne w naszej szerokości geograficznej, będą występowały zdecydowanie częściej, zrywając linie energetyczne i powodując przerwy dostawy energii elektrycznej.

Sukcesywne przenoszenie sieci energetycznych pod ziemię jest dobrym przykładem dostosowywania rozwiązań infrastrukturalnych do nowych warunków. W Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021 -2030 , zwraca się uwagę na konieczność skablowania sieci średniego napięcia i zakłada powstanie w 2020 r. planu skablowania sieci do 2040 r.

Nowoczesne technologie

Globalne ocieplenie przyspieszy z pewnością rozwój OZE i nowoczesnych technologii. Na przykład polska firma Saule Technologies rozwija innowacyjną technologię i przygotowuje się do produkcji paneli fotowoltaicznyce z perowskitów. We wrześniu 2020 firma podpisała umowę z Columbus Energy , która zainwestuje 10 mln. euro w rozwój pierwszej na świecie linii produkującej ogniwa perowskitowe. Te elastyczne, lekkie i ultracienkie ogniwa można montować nawet na pionowych elementach elewacji.

Już obserwujemy wzrost zainteresowania fotowoltaiką, a rozwój nowych technologii ułatwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii z pewnością jeszcze je zwiększy.

Od klimatu zależy każdy aspekt naszego życia, zmiany nie zawsze muszą być negatywne, ale w każdym wypadku wymagają modyfikacji dotychczasowego sposobu myślenia i metod działania. Zmieniajmy to, co zmienić możemy i dostosujmy się do tego, co stało się już faktem.